ISQ System

จัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำให้เตรียมพร้อม และ ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ช่วยให้ตัวแทน และลูกค้าเป้าหมาย เห็นถึงผลความคุ้มครอง ผลประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างเข้าใจง่ายขึ้น

สร้างใบเสนอราคา ที่แสดงผลความคุ้มครองผลประโยชน์ ในลักษณะของภาพ ทำให้ดูง่ายและเข้าใจ