iCustodian

รองรับกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้ เพื่อความปลอดภัย

รองรับการยืม-คืน เอกสารได้

รองรับการออกรายงานได้หลายรูปแบบ เช่น Excel, PDF ฯลฯ