iCompensation

ระบบ บริการจัดการค่าตอบแทน

รองรับการจัดการปรับปรุงข้อมูล ผลประโยชน์ตัวแทน

รองรับการปรับปรุงรายได้ / ค่าใช้จ่าย

รองรับการปรับปรุงการค้นหาข้อมูลผลงาน ผลประโยชน์ และข้อมููลต่างๆของตัวแทนรอบการจ่าย