CSR

กิจกรรม  “บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดด่านสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)” ร่วมกับ

คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร Strong จิตพอเพียงด้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา