Reward

Update   “พิธีมอบโล่เเละประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุน โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา” 

ร่วมกับ คณะกรรมการประสานงาน เพื่อสนับสนุน โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา