เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

     บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2542 โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษา ติดตั้งและออกแบบระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ รวมถึงพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับลูกค้าทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยอาศัยจุดเด่นของทีมงานซึ่งมีความรู้ความชำนาญในด้านเทคนิคและวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจซึ่งได้มาจากการให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศแก่ธุรกิจประเภทต่างๆ อาทิ เช่น ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น บริษัทฯ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจ (Enterprise) ขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม และบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน บริษัทฯ มีพันธกิจ (Business Mission) ในการดำเนินธุรกิจอยู่ 3 ประการ อันได้แก่

    • เป็นกิจการผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในระดับประเทศซึ่งมีมาตรฐานและความสามารถในระดับสากล โดยมีต้นทุนการให้บริการที่ต่ำกว่ามาก (To deliver local software solutions for its clients comparable to world-class products, but with much lower cost.)
    • เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (To build lasting technology company that exerts for excellence.)
    • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้า (To make smart and efficient use of Information Technology to maximize customer values.)

 

MISSION

“Motif’s mission is to make smart and efficient use of information technology to maximize customer values.”

VISION

“Motif will be a premium solution provider based on the combination of business and technical oriented knowledge.”

 

Professional Service

     บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานและแก้ปัญหาของลูกค้า (Solution Provider)  ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจเพื่อนำมาประมวลผลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อศึกษาถึงลักษณะการประกอบการ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ความต้องการในการใช้งาน อุปกรณ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้ามีอยู่ โดยจะมีการวิเคราะห์และนำเสนอรายงานสรุปคำแนะนำ ขั้นตอนหรือแผนการดำเนินงานโดยละเอียด และดำเนินการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า โดยที่ผ่านมาลูกค้าของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยลูกค้าซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้นำในหลายๆ กลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจกลุ่มสถาบันการเงิน การธนาคาร กลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งขนาดใหญ่ และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

     บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์เพื่อเชื่อมต่อ ประสานและเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร (Business Process Automation and Integration) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์สำหรับงานทางด้านการเงินและการธนาคาร (Financial and Banking Solution) และสำหรับงานธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย (Life and Non-Life Insurance Solution) รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารข้อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence and Knowledge Management) เป็นต้น

     ทั้งนี้ทางบริษัท โมทีฟฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี 2548 และยังได้เข้าร่วมเป็นบริษัทในเครือ MFEC Group
(บริษัท  เอ็ม เอฟ อีซี จำกัด มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทไอที ชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งให้บริการในด้าน โทรคมนาคม การเงิน การผลิต และ การบริการทางการแพทย์ ขอบเขตของการให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา การให้บริการเฉพาะด้าน และการพัฒนาระบบ

    • MFEC Group ร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการให้คำปรึกษาด้านโซลูชั่นและสร้างพนักงานไอทีเข้าสู่ตลาดไอที
    • TIS inc., ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MFEC Group คือ บริษัท ไอทีของญี่ปุ่นในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว