เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2542 โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษา ติดตั้งและออกแบบระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ รวมถึงพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับลูกค้าทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยอาศัยจุดเด่นของทีมงานซึ่งมีความรู้ความชำนาญในด้านเทคนิคและวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจซึ่งได้มาจากการให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศแก่ธุรกิจประเภทต่างๆ อาทิ เช่น ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น บริษัทฯ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจ (Enterprise) ขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม และบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน บริษัทฯ มีพันธกิจ (Business Mission) ในการดำเนินธุรกิจอยู่ 3 ประการ อันได้แก่

  1. เป็นกิจการผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในระดับประเทศซึ่งมีมาตรฐานและความสามารถในระดับสากล โดยมีต้นทุนการให้บริการที่ต่ำกว่ามาก (To deliver local software solutions for its clients comparable to world-class products, but with much lower cost.)
  2. เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (To build lasting technology company that exerts for excellence.)
  3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้า (To make smart and efficient use of Information Technology to maximize customer values.)

 

MISSION

Motif’s mission is to make smart and efficient use of information technology to maximize customer values.”

 

VISION

Motif will be a premium solution provider based on the combination of business and technical oriented knowledge.”

 

Professional Service

บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานและแก้ปัญหาของลูกค้า (Solution Provider)  ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจเพื่อนำมาประมวลผลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อศึกษาถึงลักษณะการประกอบการ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ความต้องการในการใช้งาน อุปกรณ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้ามีอยู่ โดยจะมีการวิเคราะห์และนำเสนอรายงานสรุปคำแนะนำ ขั้นตอนหรือแผนการดำเนินงานโดยละเอียด และดำเนินการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า โดยที่ผ่านมาลูกค้าของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยลูกค้าซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้นำในหลายๆ กลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจกลุ่มสถาบันการเงิน การธนาคาร กลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งขนาดใหญ่ และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์เพื่อเชื่อมต่อ ประสานและเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร (Business Process Automation and Integration) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์สำหรับงานทางด้านการเงินและการธนาคาร (Financial and Banking Solution) และสำหรับงานธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย (Life and Non-Life Insurance Solution) รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารข้อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence and Knowledge Management) เป็นต้น

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีจุดเด่นคือมีทีมงานซึ่งประกอบด้วยวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการให้บริการคำปรึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ทั้งยังมีความรู้ในเชิงธุรกิจทางด้านการเงินและการธนาคาร ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Properties) อยู่อย่างต่อเนื่อง อันได้แก่

  • Sales Process Solution (iSLM, iTelesales, iPDM, iCRM)
  • Agent Distribution Management Solution (iAM, iAL, iCompensation, iAgent, iPortfolio)
  • Insurance Model and Solution (Underwrting(New Business, Policy Owner Service, Claim), Quotaion & illustration)
  • Bad Debt Management Solution (iCollection, iLegal, iNPA, iCustodian)
  • Big Data Management Solution (iCAS, Policy Insight)

โดยผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เหล่านี้ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบอื่นๆ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถให้บริการที่มีคุณภาพ นำส่งมอบระบบงานให้กับทางลูกค้าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น

 

Motif Maintenance Service

บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีการให้บริการบำรุงรักษาระบบงานด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ โดยปัจจุบัน มีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจซื้อบริการและให้บริษัทฯ บำรุงรักษาระบบงานให้มากกว่า 10 แห่ง โดยแบ่งประเภทของการบำรุงรักษาระบบงานเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทของการบำรุงรักษาระบบงาน

ประเภท ประเภท
5×8 MA ให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง (9:00 – 18:00) จำนวน 5 วันทำการต่อสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
7×24 MA ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

 

ขอบเขตของการให้บริการ Maintenance Service ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยจะดำเนินการ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง

เป็นรูปแบบการให้บริการในลักษณะ On-Site Service เพื่อเป็นการบำรุงรักษาระบบงานเชิงป้องกัน โดยบริษัทฯ จะเข้าไปตรวจสอบการทำงานของระบบงานและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ระบบงานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการบำรุงรักษาระบบงาน ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบระบบงานเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงให้กับลูกค้า

2. การให้บริการการแก้ปัญหาทางเทคนิคแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง (Corrective Maintenance)

บริษัทฯ ให้บริการการแก้ปัญหาทางเทคนิคแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในทุก ๆ สาเหตุที่เกิดปัญหา (Incidents) จากระบบงานที่บริษัทฯ รับผิดชอบ เนื่องจากในแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น (Incidents) บางปัญหาเป็นปัญหาที่อาจจะต้องติดต่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลายฝ่าย เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคของระบบงานให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว

3. การให้บริการการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนหรือขยายความสามารถของระบบ (Enhancement/Change Requirement)

ในกรณีที่บริษัทฯ มีข้อเสนอการให้บริการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนหรือขยายความสามารถของระบบรวมอยู่ด้วย โดยลูกค้าสามารถใช้บริการดังกล่าวในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนระบบงานเพิ่มเติม หรือขยายความสามารถเพื่อให้รองรับความต้องการเพิ่มเติม (Change Request) ตลอดระยะเวลาการบำรุงรักษาระบบงาน ภายใต้ปริมาณการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนหรือขยายความสามารถของระบบ (Man-Days) ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า