การบำรุงรักษา

Motif Maintenance Service

บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีการให้บริการบำรุงรักษาระบบงานด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ โดยปัจจุบัน มีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจซื้อบริการและให้บริษัทฯ บำรุงรักษาระบบงานให้มากกว่า 10 แห่ง โดยแบ่งประเภทของการบำรุงรักษาระบบงานเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทของการบำรุงรักษาระบบงาน

ประเภท

ประเภท

5×8 MA

ให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง (9:00 – 18:00) จำนวน 5 วันทำการต่อสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

7×24 MA

ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

 

ขอบเขตของการให้บริการ Maintenance Service ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยจะดำเนินการ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง

เป็นรูปแบบการให้บริการในลักษณะ On-Site Service เพื่อเป็นการบำรุงรักษาระบบงานเชิงป้องกัน โดยบริษัทฯ จะเข้าไปตรวจสอบการทำงานของระบบงานและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ระบบงานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการบำรุงรักษาระบบงาน ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบระบบงานเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงให้กับลูกค้า

2. การให้บริการการแก้ปัญหาทางเทคนิคแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง (Corrective Maintenance)

บริษัทฯ ให้บริการการแก้ปัญหาทางเทคนิคแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในทุก ๆ สาเหตุที่เกิดปัญหา (Incidents) จากระบบงานที่บริษัทฯ รับผิดชอบ เนื่องจากในแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น (Incidents) บางปัญหาเป็นปัญหาที่อาจจะต้องติดต่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลายฝ่าย เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคของระบบงานให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว

3. การให้บริการการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนหรือขยายความสามารถของระบบ (Enhancement/Change Requirement)

ในกรณีที่บริษัทฯ มีข้อเสนอการให้บริการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนหรือขยายความสามารถของระบบรวมอยู่ด้วย โดยลูกค้าสามารถใช้บริการดังกล่าวในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนระบบงานเพิ่มเติม หรือขยายความสามารถเพื่อให้รองรับความต้องการเพิ่มเติม (Change Request) ตลอดระยะเวลาการบำรุงรักษาระบบงาน ภายใต้ปริมาณการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนหรือขยายความสามารถของระบบ (Man-Days) ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า