IT Infrastructure

     เป็นโครงสร้างของระบบไอทีในองค์กร ที่ทำให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย สามารถรองรับการทำงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพได้ทั้งในปัจจุบัน และรองรับการขยายตัวขององค์กรในอนาคต

องค์ประกอบของงาน IT Infrastructure
– ด้านการติดตั้งและวางระบบ Server
– ด้านการติดตั้งและวางระบบ Network
– ด้านการสร้างและการจัดการ Data Center
– ด้าน IT Security