Motif ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 คุณวรพจน์ ชุมทอง General Manager บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าหารือเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) พร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบโปรเจคนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


/* */